Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése, figyelemmel a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) korm.rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra. 3. Gazdálkodási adatok 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések 3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája 3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény 3.1.5 Működési statisztika 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.1 Éves költségvetések 3.2.2 Számviteli beszámolók 3.2.3 A költségvetés végrehajtása 3.3 A foglalkoztatottak 3.4 Támogatások 3.5 Szerződések 3.6 Koncessziók 3.7 Egyéb kifizetések 3.8 Európai Unió által támogatott fejlesztések 3.9 Közbeszerzés
Adat megnevezése
Megjegyzés
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Belső ellenőri jelentések 2022 – a 454. oldaltól: http://www.sagvar.hu/content/dok/Testuleti/2023/S agvar_20230525_jegyzokonyv.pdf
2023. június
Az előző állapot 1 évig archívumban tartása. 2021 – a 383. oldaltól: http://www.sagvar .hu/content/dok/T estuleti/2022/Sagv ar_20220525_jegy zokonyv.pdf
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Jegyzői beszámoló a Hivatal munkájáról –a 95. oldaltól : http://www.sagvar.hu/content/dok/Testuleti/2023/E gyuttes_20230525_jegyzokonyv.pdf
2023. június
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2023. április
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
2023. április
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
2023. június
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2023: létszám: 12 fő személyi juttatások: 83 116 000 Ft járulékok: 11 434 000 Ft
2023. április
Az előző állapot 1 évig archívumban tartása. 2022: létszám: 13 fő személyi juttatások: 82.389.000 Ft, járulékok: 11.822.000 Ft
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
2023. június
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
A Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (SZÉP kártya/vendéglátás, szállás, szabadidő alszámla/) melynek összege évi bruttó 300.000 Ft/fő. A Hivatal a dolgozók részére 2023. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
2023. április
A Hivatal a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (SZÉP kártya/vendéglátá s, szállás, szabadidő alszámla/) melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő. A Hivatal a dolgozók részére 2022. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Az 1. pontban részletezve.
 -
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás  ideje
Archívum
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2023. április
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
-
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
2021. április
-