Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Ságvár Község Önkormányzata Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése, figyelemmel a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) korm.rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra. 3. Gazdálkodási adatok 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések 3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája 3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény 3.1.5 Működési statisztika 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.1 Éves költségvetések 3.2.2 Számviteli beszámolók 3.2.3 A költségvetés végrehajtása 3.3 A foglalkoztatottak 3.4 Támogatások 3.5 Szerződések 3.6 Koncessziók 3.7 Egyéb kifizetések 3.8 Európai Unió által támogatott fejlesztések 3.9 Közbeszerzés
Adat megnevezése
Megjegyzés
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Belső ellenőri jelentés 2022. év a 454. oldaltól: http://www.sagvar.hu/content/dok/Testuleti/2023/S agvar_20230525_jegyzokonyv.pdf
2023. június
Belső ellenőri jelentés 2021. év: 2021 – a 383. oldaltól: http://www.sagvar .hu/content/dok/T estuleti/2022/Sagv ar_20220525_jegy zokonyv.pdf 2020 – az 523. oldaltól: http://www.sagvar .hu/content/dok/P olgarmesteri/2021 /Sagvar_20210527 _jegyzokonyv.pdf
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Jegyzői beszámoló a Hivatal munkájáról 2022 a 95. oldaltól: http://www.sagvar.hu/content/dok/Testuleti/2023/E gyuttes_20230525_jegyzokonyv.pdf
2023. június
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
2023. április
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
2023. április
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
2023. június
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2023: foglalkoztatottak létszáma: 11 fő közfoglalkoztatottak létszáma: 1 fő választott tisztségviselők: 4 fő, személyi juttatások: 159 174 e Ft, járulékok: 21 728 e Ft
2023. április
2022: foglalkoztattak létszáma:11 fő közfoglalkoztatott ak létszáma: 4 fő választott tisztségviselők: 11 személyi juttatások: 156 977 e Ft, járulékok: 21 437 e Ft
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
2023. június
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
Az 1. pont tartalmazza.
-
-
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
Az 1. pont tartalmazza.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2023. június
A táblázat tartalmazza az előző évek támogatásait is.
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Az Önkormányzat a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (SZÉP kártya/vendéglátás, szállás, szabadidő alszámla/) melynek összege évi bruttó 300.000 Ft/fő. Az Önkormányzat a dolgozók részére 2023. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
2023. április
Az Önkormányzat a dolgozók részére Cafetéria hozzájárulást nyújt a dolgozók által választott formában (SZÉP kártya/vendéglátá s, szállás, szabadidő alszámla/) melynek összege évi bruttó 200.000 Ft/fő. Az Önkormányzat a dolgozók részére 2022. évben havonta 1.000 Ft/fő összegű bankszámla hozzájárulást ad, mely negyedévente a munkabérfizetés napján kerül átutalásra a dolgozók bankszámlájára.
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
A képviselő-testület 4/2022. (I. 17.) önkormányzati határozatával a polgármester illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján a település 2019. január 1-jei lakosságszámát (1900 fő) figyelembe véve 715.000 forint/hó összegben állapította meg 2022. január 1- jétől kezdődően. A költségtérítés mértékét az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján illetményének 15%-ában, vagyis 107.250 Ft/hó összegben határozta meg 2022. január 1-jétől kezdődően. A képviselő-testület 6/2022. (I. 17.) önkormányzati határozatával a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 321.750 Ft/hó összegben állapította meg. A költségtérítés mértékét az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján illetményének 15%-ában, vagyis  48.265 Ft/hó összegben állapítottaa meg 2022. január 1-jétől kezdődően. Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról szóló 14/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2020/14
 2022. február
A képviselő- testület 121/2019. (X. 21.) önkormányzati határozatával a polgármester illetményt az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát, a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményének 50%-ában, vagyis 498 600Ft/hó összegben állapította meg 2019. október 13- tól kezdődően.  A költségtérítés mértékét az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján illetményének 15%-ában, vagyis 74 790 Ft/hó összegben határozta meg 2019. október 13- tól kezdődően. A képviselő- testület 123/2019. (X. 21.) önkormányzati határozatával az alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 224 370 Ft/hó összegben állapította meg. A költségtérítés mértéke tiszteletdíjának 15%-a, vagyis  33 655 Ft/hó 2019. október 13-tól kezdődően.
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás  ideje
Archívum
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
Az 1. pont tartalmazza.
-
-
Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2023. április
A táblázat 5 évre visszamenőleg tartalmazza az érintett szerződéseket.
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2023. április
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
-
 Adat megnevezése
-
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
2021. április
-