Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma:
 
 
Tovább
Ságvár Község Önkormányzata Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése, figyelemmel a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) korm.rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra. 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.1  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 2.3 Közszolgáltatások 2.4 A szerv nyilvántartásai 2.5 Nyilvános kiadványok 2.6 Döntéshozatal, ülések 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 2.8 Pályázatok 2.9 Hirdetmények 2.10 Közérdekű adatok igénylése 2.11 Közzétételi listák
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
2021. április
-
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
A közérdekű adat a szervnél nem áll endelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/398971 http://www.sagvar.hu/content/dok/KozzeteteliLista k/Onkormanyzat/03_1_Jogszabalyok_listaja_uj.pdf http://www.sagvar.hu/content/dok/Kozadat/SKOHI BSZ.pdf
2023. április
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v 01/396189/r/2014/18 /2022-09-28 http://www.sagvar.h u/content/dok/Kozze teteliListak/Onkorma nyzat/03_Adatvedel mi_es_Adatbiztonsag i_Szabalyzat_Sagvari_ KOH_002.pdf
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az 1. pontban részletezve.
-
-
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/11 e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Szerda: 8.00-12.00,13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00 Rövid név: SKNMK KRID: 107033347 Ságvár Község Önkormányzata hivatali kapu elérhetősége: Rövid név: SKONKM KRID: 354199982
2023. október
-
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Az 1. pontban részletezve.
-
-
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az 1. pontban részletezve.
-
-
        3.        Az        államigazgatási, önkormányzati        és        egyéb hatósági           ügyekben           az ügyintézéshez             szükséges dokumentumok,        okmányok felsorolása
Az 1. pontban részletezve.
-
-
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Az 1. pontban részletezve.
2021. április
-
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
http://sagvar.hu/nyomtatvanyok.htm A nyomtatványok almenüben ki kell választani az adott ügytípust a legördülő menüből. (ügymenetek + letölthető nyomtatványok)
2021. április
-
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
Az 1. pontban részletezve.
2021. április
-
3.   A   közfeladatot   ellátó   szerv által         -         alaptevékenysége keretében       -       gyűjtött       és feldolgozott     adatokhoz     való hozzáférés módja
Az 1. pontban részletezve.
2021. április
-
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
Az 1. pontban részletezve.
2021. április
-
  1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2014/3/2023- 04-01 A közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2020/18 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2014/2/2023- 01-01 A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2013/16/2022- 07-01
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő családi események
létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2017/7
2023. április
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/ v01/396189/r/2014/ 3 A közművelődésről szóló 18/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/ v01/396189/r/2020/ 18/2020-07-01 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/ v01/396189/r/2014/ 2/2021-01-01 a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/ v01/396189/r/2013/ 16/2021-10-01
a hivatali
helyiségen kívüli és
a hivatali
munkaidőn kívül
történő családi
események
létesítése
engedélyezésének
szabályairól és
díjairól szóló
7/2017. (V. 25.)
önkormányzati rendelet: https://or.njt.hu/eli/ v01/396189/r/2017/ 7/2019-05-22 Hulladékgazdálkod ási közszolgáltatási szerződés: http://www.sagvar. hu/content/dok/Koz zeteteliListak/Onko rmanyzat/06_Hulla dekgazdalkodasi%2 0kozszolgaltatasi_sz erzodes.pdf
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
2021. április
-
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
2021. április
-
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
http://sagvar.hu/nyomtatvanyok.htm A nyomtatványok almenüben ki kell választani az adott ügytípust a legördülő menüből.
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
1. Adatkezelés megnevezése: Méhtartók nyilvántartása Az adatkezelés célja: Méhtartók nyilvántartásának kezelése, légi és kémiai védekezések, permetezések miatt Az adatkezelés jogalapja: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet Az adatkezelés időtartama: Folyamatos Az érintettek köre: a település közigazgatási területén található méhcsaládok tulajdonosa Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott 2. Adatkezelés megnevezése: Állattartók nyilvántartása Az adatkezelés célja: az állattartó állattartási tevékenységének megkezdéséről, illetve megszüntetéséről való tájékoztatás Az adatkezelés jogalapja: az Állat- egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló  41/1997. (V. 28.) FM rendelet 34. § (1) bekezdés Az adatkezelés időtartama: Folyamatos Az érintettek köre: a település közigazgatási területén található állattartó 100 egyedszám felett Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott 3. Adatkezelés megnevezése: Ebek nyilvántartása Az adatkezelés célja: Eb összeírás Az adatkezelés jogalapja: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) Az adatkezelés időtartama: Háromévente egy alkalommal a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb összeírást végez, de az adatokat folyamatosan kezeli. (pl.: eb halál, született ebek) Az érintettek köre: a település közigazgatási területén található eb tulajdonosok Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott 4. Adatkezelés megnevezése: Integrált államháztartási számviteli rendszer, tárgyi eszköz nyilvántartás, ingatlan vagyonkataszter nyilvántartás Az adatkezelés célja: az önkormányzat és intézményei, mint az államháztartás    önkormányzati    alrendszerébe   tartozó    szervek   vagyonának, gazdálkodásának - a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok alapján - megfelelő, naprakész, tényszerű kezelése, feldolgozása, könyvelése és nyilvántartása Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 4/2013.Korm. rendelet; 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Az érintettek köre: az önkormányzattal, illetve intézményeivel gazdasági kapcsolatban álló jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, természetes személyek, Az adatok forrása: Az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatban álló gazdasági szereplőkkel megkötött szerződések, megállapodások, kiállított számlák, illetve a partnerektől beérkező számlák. A számlavezető banktól érkező bankkivonatok. Az önkormányzati, intézményi állományba helyezési bizonylatok, leltárak. 5. Adatkezelés megnevezése: Helyi adó nyilvántartó rendszer Az adatkezelés célja: a település közigazgatási területén a helyi adók nyilvántartása, kivetések kezelése, pénzforgalom, adókönyvelés, és az adózók személyes adatainak nyilvántartása Az adatkezelés jogalapja: az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározottak szerint Az érintettek köre: az önkormányzat közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezők, egyéni vagy társas vállalkozásban tevékenységet folytatók, egyéni vagy kereskedelmi  szálláshelyet üzemeltetők,  adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezők, talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, hatósági bizonyítvány kiállítását kérők, túlfizetéssel rendelkező természetes és jogi személyek Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől bejelentkezési kötelezettség teljesítése vagy bevallás útján felvett, társhatóságoktól rendelkezésre bocsátott, belföldi jogsegély kérése útján rendelkezésre álló, a KEKKH Személyi adat- és Lakcím nyilvántartásából lekérdezett, TAKARNET Országos Ingatlan- nyilvántartás hálózatából lekérdezett adatok 6. Adatkezelés megnevezése: Adatvédelmi incidens nyilvántartás Az adatkezelés célja: Az önkormányzatnál előforduló adatvédelmi incidensek nyilvántartása; - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Az adatkezelés időtartama: személyes adatokkal kapcsolatos incidens esetén 5 év, különleges adatokkal kapcsolatos incidens esetén 20 év Az érintettek köre: Az adatvédelmi incidenssel érintettek Az adatok forrása: Belső információk, bejelentések, Hatósági felhívás. 7. Adatkezelés megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételére jogosító adatbázis kezelése Az adatkezelés célja: A jogszabályokban meghatározott rászorultságtól függő ellátások nyilvántartása - megállapított ellátások és elutasított kérelmek nyilvántartása Az adatkezelés jogalapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvény; a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet, Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig, a jogszabályokban meghatározottak szerint - eseti vagy adott időszakra vonatkozólag megállapított ellátások Az érintettek köre: az önkormányzat illetékességi területén lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, akik szociális vagy gyermekvédelmi ellátást igényelnek Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett. 8. Adatkezelés megnevezése: Szállás engedélyek, kereskedelmi nyilvántartás, ipari tevékenységek nyilvántartása, Az adatkezelés célja: A jogszabályokban meghatározott szálláshelyekkel, üzletekkel és telephelyekkel kapcsolatos nyilvántartások Az adatkezelés jogalapja: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés; a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet; nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyilvántartása a Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján, az Ipari tevékenység gyakorlására szolgáló telepekről vezetett nyilvántartás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, Az adatkezelés időtartama: A jogszabályokban meghatározottak szerint Az   érintettek  köre:   Vállalkozások,   üzletet-  vagy   szálláshelyet  üzemeltető természetes személyek, ipari tevékenységet végző vállalkozások, 9. Adatkezelés megnevezése: vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás, Az adatkezelés célja: a jogszabályban meghatározott vásárokkal és piacokkal kapcsolatos nyilvántartások Az adatkezelés jogalapja: Vásárokról és piacokról nyilvántartás a vásárokról és  piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4 §. (5) bekezdése alapján Az adatkezelés időtartama: a jogszabályokban meghatározottak szerint Az   érintettek  köre:   az üzemeltetők, Az adatok forrása: Kötelező bejelentés alapján 10.Adatkezelés megnevezése: zenés, táncos rendezvényekről vezetett nyilvántartás Az adatkezelés célja: a jogszabályban meghatározott zenés és táncos rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások Az adatkezelés jogalapja: A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján Az adatkezelés időtartama: a jogszabályokban meghatározottak szerint Az   érintettek  köre:   a zenés, táncos rendezvény szervezője, a rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, Az adatok forrása: Kötelező bejelentés alapján 11.Adatkezelés megnevezése: Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása Az adatkezelés célja: a közigazgatási szankciók alkalmazásának fokozatossága, Az adatkezelés jogalapja: a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 3. §-a, a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet Az adatkezelés időtartama: a jogszabályokban meghatározottak szerint Az   érintettek  köre:   az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek, illetve amelynek a közigazgatási szabályszegésért való felelősségét a közigazgatási hatóság megállapította. Az adatok forrása: a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság, 12. Az Adatkezelés megnevezése: polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása Az adatkezelés célja: a törvényben meghatározott adatok és változásaik gyűjtése és kezelése, azokról okiratok kiadása és törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása. Az adatkezelés jogalapja: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény Az adatkezelés időtartama: a jogszabályokban meghatározottak szerint Az   érintettek  köre:   a törvényben hatálya alá tartozó állampolgárok Az adatok forrása: az állampolgár lakcímbejelentése, az illetékes hatóság értesítései, határozatai, 13. Adatkezelés megnevezése: Nyilvántartás közérdekű adatigénylésekről Az adatkezelés célja: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé teljesítendő éves jelentéshez, a notórius adatigénylők által ugyanazon adatkörre vonatkozó adatigénylések elutasításához, továbbá az egyedi és különleges közzétételi listák kialakításához Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Az adatkezelés időtartama: személyes adatok tekintetében 1 év, egyéb adatok tekintetében az egyedi iratkezelési szabályzat szerinti selejtezési idő Az érintettek köre: Közérdekű adatigénylők Az adatok forrása: A közérdekű adatigénylők által megadott adatok 14. Adatkezelés megnevezése: Bérszámfejtéshez adatkezelés, Kinevezések nyilvántartása Az adatkezelés célja: Bérszámfejtéshez adatkezelés, jogviszonnyal kapcsolatos adatok nyilvántartása, besorolás, képzettség, személyes adatok Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig Az érintettek köre: Köztisztviselők, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, munkavállalók Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől 15. Adatkezelés megnevezése: Teljesítményértékelés rendszerben kezelt adatok Az adatkezelés célja: A köztisztviselők teljesítményértékelésének megvalósítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabályok alapján a TÉR rendszerben Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. § Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig Az érintettek köre: Köztisztviselők Az adatok forrása: A vezetők értékelése alapján 16. Adatkezelés megnevezése: Köztisztviselők tanulmányi kötelezettségének nyilvántartása Az adatkezelés célja: A köztisztviselők részére előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez azok nyilvántartása, valamint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdés Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig Az érintettek köre: Köztisztviselők Az adatok forrása: A köztisztviselők tanulmányainak előírása, képzés kiválasztása, tanulmányok elvégzése 17. Adatkezelés megnevezése: Belső ellenőrzési nyilvántartás Az adatkezelés célja: A lefolytatott ellenőrzések és a kapcsolódó intézkedési tervek nyilvántartása Az adatkezelés jogalapja: 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről Az adatkezelés időtartama: Keletkezéstől számított 10 év Az érintettek köre: Ellenőrzéssel érintettek köre Az adatok forrása: Az Önkormányzat belső anyagai 18. Adatkezelés megnevezése: Adattovábbítási nyilvántartás Az adatkezelés célja: az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Az   adatkezelés   jogalapja:   Az   információs   önrendelkezési   jogról   és   az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Az adatkezelés időtartama: Személyes adatok 5 év, Különleges adatok 20 év Az érintettek köre: Személyes adat továbbításával érintettek Az adatok forrása: Az Önkormányzat nyilvántartásai 19. Adatkezelés megnevezése: Szerződés nyilvántartás Az adatkezelés célja: az Önkormányzat szerződéseinek nyilvántartása Az adatkezelés jogalapja: Szerződésenként változó Az adatkezelés időtartama: Szerződésenként változó Az érintettek köre: A szerződésekben szereplő személyek, valamint a szerződő partnerek Az adatok forrása: Szerződéskötés http://sagvar.hu/engedelyeknyilvantart.htm https://www.nyilvantarto.hu/hu/
2023. április
1. Üzletek működési engedélyéről vezetett nyilvántartás (működő, megszűnt) 210/2009. Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján, 2. Ipari tevékenység gyakorlására szolgáló telepekről vezetett nyilvántartás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése, 3. Magáns zálláshelyek nyilvántartása a szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése 4. Vásárok ról és piacokról nyilvántartás a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4§. (5) bekezdése alapján 5. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatás nyilvántartása a Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján 6. Méhész kedés nyilvántartása a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. ( VI.27.) FVM rendelet 2. §-a alapján. 7. Állattart ási tevékenység nyilvántartása az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1997. (V.28.) FM rendelet 34. §. (1) bekezdése alapján 8. Ingatlan közvetítők nyilvántartása a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. ( VI.28.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján 9. A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján 10. Közössé gi szabályszegők nyilvántartása a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján 11. A település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező polgárok nyilvántartása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján http://sagvar.hu/enge delyeknyilvantart.htm https://www.nyilvanta rto.hu/hu/
 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
Másolt oldalanként fizetendő összeg: színes másolat 250 Ft/oldal, fekete-fehér másolat 50 Ft/oldal.
2021. április
-
 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Az 1. pontban részletezve.
-
-
 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Az 1. pontban részletezve.
-
-
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, 8654 Ságvár, Fő utca 16.
2021. április
-
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2014/18
2023. április
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v 01/396189/r/2014/18 /2022-09-28
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2014/18
2023. április
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v 01/396189/r/2014/18 /2022-09-28
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2014/18
2023. április
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v 01/396189/r/2014/18 /2022-09-28
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
 A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Folyamatos
 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
Folyamatos
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
Folyamatos
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
Folyamatos
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
http://sagvar.hu/testuleti.htm A hatályos rendeletek az alábbi oldalon elérhetők: https://or.njt.hu/onkorm/-:13:2423:-:-:1:-:-:-/1/10
Folyamatos
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje
Folyamatos
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v01/396189/r/2014/18
2023. április
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról https://or.njt.hu/eli/v 01/396189/r/2014/18 /2022-09-28
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. évi munkaterve 2023. január 16. (hétfő) 14.00 együttes testületi ülés Som és Nyim képviselő- testületeivel. Napirendi pontok: 1. Javaslat a köztisztviselők 2023. évi illet- ményalapjáról szóló rendelet mega- lkotására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet elrendelésére. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 2023. február 27. (hétfő) 14.00 óra együttes testületi ülés Som és Nyim képviselő- testületeivel. Napirendi pontok: 1.   Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 2.   Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 3.   Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 4.   Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 5.   Javaslat pályázat benyújtására a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző. (Írásbeli előterjesztés.) 6.   Javaslat a központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 7.   Javaslat a Ságvár-Nyim szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolási dokumentációjának elfogadására. Előterjesztő: Pistár Péter polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 8.   Egyebek Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. február 27. (hétfő) 15.00 óra rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés 1.   A jogi és ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozat benyújtási kötelezettségek teljesítéséről. Előterjesztő: Juhász István elnök (Szóbeli előterjesztés.) 2.   Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 3. Ságvár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 4.   Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 5.   Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 13/2014 (IX.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 6.   Javaslat Ságvár község jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 2/1996. (III. 14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 7.   Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 8.   Javaslat Ságvár Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2023. évi munka- és  rendezvénytervének elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 9.   Javaslat Ságvár Község Önkormányzata közösségi színtere 2023. évi szolgáltatási tervének elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 10.   Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi éves összesített közbeszerzési tervének elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 11.   Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 12.   Javaslat a Ságvári Polgárőr Egyesület 2022. évi támogatásáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 13.   Somi Levente képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból való kikerülésének ügye. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 14.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 15.   Egyebek Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. április 17. (hétfő) 14.00 óra rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés 1.    Javaslat Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 2.   Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására TOP_PLUSZ-1.2.1-21- SO1-2022 0004 azonosítószámú Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)  megnevezésű projekthez kapcsolódóan Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 3.    Javaslat Ságvár község településrendezési eszközeinek 5. számú módosításával  kapcsolatban a partnerségi egyeztetés lezárásáról. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 4.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 5.   Egyebek Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. május 22. (hétfő) 14.00 óra Együttes testületi ülés Som és Nyim képviselő- testületeivel. Napirendi pontok: 1. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 2. Beszámoló a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 3. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 4. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 5. Beszámoló az önkormányzatok 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Előterjesztő: Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra családgondozó (Írásbeli előterjesztés.) 6. Beszámoló a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2022. évi munkájáról. Előterjesztő: Kecskés Gábor elnök (Írásbeli előterjesztés.) 7. Beszámoló a települések közbiztonsági helyzetéről. Előterjesztő: Siófoki rendőrkapitány (Írásbeli előterjesztés.) 8. Beszámoló a települések 2022. évi tűzvédelmi helyzetéről. Előterjesztő: Siófoki tűzoltóparancsnok (Írásbeli előterjesztés.) 9. A DRV Zrt. beszámolója a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési tevékenységről. Előterjesztő: DRV Zrt. (Írásbeli előterjesztés.) 10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 11. Egyebek. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. május 22. (hétfő) 15.00 óra rendes, nyilvános testületi ülés Napirendi pontok: 1. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 2. Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 3. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 4. Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2022. évi tevékenységéről. Előterjesztő: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Írásbeli előterjesztés.) 5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 6. Egyebek. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. augusztus 7. (hétfő) 14.00 óra rendes, nyilvános testületi ülés 1. Javaslat a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 2.   Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1- 2022 0004 azonosítószámú Többfunkciós szolgáltatótér kialakítása Ságváron (I. ütem)  megnevezésű projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 3.   Javaslat pályázat benyújtására: szociális tűzifa 2023. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 4.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 5.   Egyebek Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. szeptember 25. (hétfő) 14.00 óra együttes testületi ülés Som és Nyim testületeivel Napirendi pontok: 1.   Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 2.   Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó (Írásbeli előterjesztés.) 3.   Egyebek Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. szeptember 25. (hétfő) 15.00 óra rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés Napirendi pontok: 1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi I. félévi beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 2. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 3. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 4. Javaslat Ságvár község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 5. Tájékoztató az Önkormányzat adózási helyzetéről. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 6.Tájékoztató a polgármester 2023. évben igénybe vett szabadságáról. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozásról. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 9. Egyebek. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. november 27. (hétfő) 14.00 óra együttes testületi ülés Som és Nyim testületeivel Napirendi pontok: 1. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi ¾éves beszámolójának elfogadására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 2. Javaslat a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó (Írásbeli előterjesztés.) 3.Egyebek Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. november 27. (hétfő) 15.00 óra rendes, nyilvános képviselő-testületi ülés Napirendi pontok: 1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 2. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 3.  Javaslat a helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 5. A közterületek használatának rendjéről szóló 7/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 6. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 7. A helyi vásárról és piacról szóló 29/2020. (XI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 9. Ságvár Község Önkormányzata által nyújtott szolgáltatások ár- és díjtételének meghatározásáról szóló 14/2013 (X.15.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) Az önkormányzat tulajdonát képező lakáscélú ingatlanok bérbeadásának díjszabásáról szóló 3/2018. (II. 5.) önkormányzati határozat felülvizsgálata. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 11. Javaslat Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására. Előterjesztő: Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 12. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester, Budainé Vajk Ildikó jegyző (Írásbeli előterjesztés.) 13.  Egyebek. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Szóbeli előterjesztés.) 2023. november 27. (hétfő) 16.00 óra rendes, zárt képviselő-testületi ülés 1. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójára beérkezett pályázatok támogatásáról. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester (Írásbeli előterjesztés.) 2023. december 6. (szerda) 14 óra 00 Közmeghallgatás 1. Beszámoló a 2023. évi munkáról. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester és a képviselő-testület (Szóbeli előterjesztés.) 2. A 2024. évi tervek és elképzelések ismertetése. Előterjesztő: Kecskés Gábor polgármester és a képviselő-testület (Szóbeli előterjesztés.)
2023. április
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
2023. április
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. január 1. és december 31. közötti időszakban közérdekű adatigénylés nem érkezett.
2023. április
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabad ságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. január 1. és december 31. közötti időszakban 1 db közérdekű adatigénylés nem érkezett.
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Dr. Fejes Péter drfejes.peter@hanganov.hu
2021. április
-
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő utca 16. Tel: 84/580-022/19 e-mail: jegyzo@sagvar.hu ügyfélfogadás rendje: Hétfő-Szerda: 8.00-12.00,13.00-15.30 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00- 12.00
2023. október
-
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Budainé Vajk Ildikó jegyző
2018.
-
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2018.
-
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Folyamatos
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
Folyamatos
 Adat megnevezése
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 Adat megnevezése
 
A legutóbbi módosítás ideje
Archívum
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
-
-