Polgármesteri köszöntő

Önkormányzat

Hivatal

Történelem

Címerleírás

Galéria

Pályázatok, álláshírdetések

Testületi ülések

Rendeletek

Hirdetmények

Kötelező nyilvántartások

Aktuális események

Közérdekü adatok

Oktatási Intézmények

Önkormányzati intézmények


Letölthető Nyomtatványok

Fejlesztések

Közbeszerzések

Tájékoztatók

Főoldal

   

     
 

I.                   Szervezeti, személyzeti adatok

 

I.1. Elérhetőségi adatok

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postacíme, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

 

I.2. Szervezeti struktúra

 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes

szervezeti egységek feladatai.

 

I.3. Szerv vezetői

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége.

 

I.4. Ügyfélfogadási rend

 

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend.

 

I.5. Felettes, felügyeleti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve székhelye, postacíme, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

 

I.6. Költségvetési szerv, alapító okirata

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervezet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

Az önkormányzat és a hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege.

 

II.2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai.

 

II.3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

A hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlójának átruházása esetén a ténylegesen eljáró neve, az eljáró szervezeti egység neve

A hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlójának átruházása esetén a ténylegesen eljáró neve, az eljáró szervezeti egység illetékességi területe

A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és időpont

A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

* A hatósági ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok.

 

II.4. Közszolgáltatások

 

Költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

II.5. Nyilvántartások

 

A hivatal és az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az 1992. évi LXIII. törvény 28. § (1) szerint azonosító adatai; a hivatal alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 

II.6. Döntéshozatal, ülések

 

A képviselő-testület, bizottságok döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a képviselő-testület, bizottságok üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt a jogszabály nem korlátozza.

 

II.7. Előterjesztések

 

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása.

 

II.8. Pályázatok

 

Az önkormányzat, illetve a hivatal által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

 

II.9. Közérdekű adatok igénylése

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (cím, telefon-, faxszám, elektronikus levélcím), s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy információs jogokkal foglalkozó személy neve.

 

II.10. Különös és egyedi közzétételi lista

 

 III. Gazdálkodási adatok

 

 III.1.1. Éves költségvetés

 

Az önkormányzat éves költségvetése.

 

III.1.2. Számviteli beszámoló

 

Az önkormányzat számviteli törvény szerinti beszámolója.

 

III.1.3. A költségvetés végrehajtása

 

 Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói.

 

III.2. A foglalkoztatottak

 

A hivatalnál foglalkoztatottak létszáma, és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

III.3. Támogatások

 

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok.

 

III.4. Szerződések

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

 

III.5. Koncessziók

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).


III.6. Egyéb kifizetések 
    Ságvár Község Önkormányzat hivatalos honlapja • 8654 Ságvár,  Fő. u. 16. • Tel: (84) 580-022 • Fax: (84) 380-011 •  . hivatal@sagvar.hu