Copyright © 2020 Ságvár Község Önkormányzata

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
I. 1. Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postacíme, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.
Hivatalos név: Ságvári Közös Önkormánazati Hivatal
Székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Telefon: +36-84/580-022
Fax: +36-84/380-011
Elektronikus levélcím: hivatal@sagvar.hu
Honlap: www.sagvar.hu
Számlaszám: 50800245-15377155-00000000
Ügyfélszolgálat:  Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel./Fax: +36-84/580-022/11, +36-84/380-011 E-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu
Polgármester: Kecskés Gábor
Jegyző: Budainé Vajk Ildikó
Aljegyző: Koltai Bernadett
Ügyfélfogadási rend: Hétfő- Csütörtök: 8.00 - 12.00; 13.00 – 15.30,  Péntek: 8.00 - 12.00
I. 2. Szervezeti struktúra
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek
feladatai.
Polgármester: Kecskés Gábor
Alpolgármester: Bódis József
Képviselők: Bodó Ferencné, Bodóné Császár Anna, Juhász István, Lengyel Ferenc, Sárvári Norbert
Jegyző: Budainé Vajk Ildikó
Aljegyző: Koltai Bernadett
Ügyfélszolgálati ügyintéző: Kling Gyöngyi
Gazdálkodási ügyintéző: Héjjas Henrietta
Gazdálkodási ügyintéző: Kelemen Orsolya
Gazdálkodási ügyintéző: Kertész Éva
Adóügyi ügyintéző: Baumann Roland
Adóügyi ügyintéző: Fehérné Kesztyűs Anikó
Szociális ügyintéző, Anyakönyvvezető: Szücs Zsuzsanna
Pénzügyi ügyintéző: Kuláginné Bíró Sarolta
Igazgatási ügyintéző: Bodó Kitti
Településüzemeltetési ügyintéző: Gál Róbert
Pályázatfigyelő: Récsei Gábor
Pályázati adminisztrátor: Vörösné Fodor Virág Katalin
Informatikus- könyvtáros, Művelődésszervező: Bódis Violetta
Családgondozó: Gárdonyi-Bojás Lilla Alexandra
Szociális gondozó: Juhász Jánosné
Védőnő: Bálintné Békefi Lívia
Ügyfélfogadási rend: Hétfő- Csütörtök: 8.00 - 12.00; 13.00 – 15.30, Péntek: 8.00 - 12.00
I. 3. Szerv vezetői
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali
elérhetősége.
Hivatalos név: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal  
Székhely: 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Telefon: +36-84/580-022
Fax: +36-84/380-011
Elektronikus levélcím: hivatal@sagvar.hu
Honlap: www.sagvar.hu
Jegyző: Budainé Vajk Ildikó
Aljegyző: Koltai Bernadett
Ügyfélfogadási rend: Hétfő- Csütörtök: 8.00 - 12.00; 13.00 – 15.30, Péntek: 8.00 - 12.00
I. 4. Ügyfélfogadási rend
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend.
Ügyfélszolgálat 1 Kling Gyöngyi ugyfelszolg@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/11
Adóügyek 2 Baumann Roland ado@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/14
Adóügyek 2 Fehérné Kesztyűs Anikó adozas@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/14
Polgármester 3 Kecskés Gábor polgarmester@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/14
Jegyző 4 Budainé Vajk Ildikó jegyzo@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/19
Hatósági ügyek 5 Bodó Kitti igazgatas@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/20
Szociális ügyek,
Anyakönyvvezető 6  Szücs Zsuzsanna Mária szocial@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/15
Aljegyző 7 Koltai Bernadett aljegyzo@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/18
Településüzemeltetés 8 Gál Róbert hivatal@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/12
Gazdálkodás 9 Héjjas Henrietta konyveles@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/22
Pénztár 10 Kuláginné Biró Sarolta penztar@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/17
Gazdálkodás 11  Kelemen Orsolya penzugytarsulas@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/23
Gazdálkodás 11  Kertész Éva gazdalkodas@sagvar.hu Tel.: 84/580-022/23
Ügyfélfogadási rend: Hétfő- Csütörtök: 8.00 - 12.00; 13.00 – 15.30, Péntek: 8.00 - 12.00
I. 5. Felettes, felügyeleti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve székhelye, postacíme, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.
Somogy Megyei Kormányhivatal
Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Telefon: +36-82/502-600
e-mail: hivatal@somogy.gov.hu
I. 6. Költségvetési szerv, alapító okirata
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervezet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának
elérhetősége.
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8654 Ságvár, Fő u. 16.
Telefon: +36-84/580-022
Fax: +36-84/380-011
e-mail: hivatal@sagvar.hu
Jegyző: Budainé Vajk Ildikó
Aljegyző: Koltai Bernadett
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Az önkormányzat és a hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend
hatályos és teljes szövege.
Ságvár Község Önkormányzat képviselő-testületének  18/2014. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete a
képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.
II. 2. Az önkormányzat önként vállalt feladatai
Az önkormányzat önként vállalt feladatai.
II. 3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlójának átruházása esetén a ténylegesen eljáró neve,
az eljáró szervezeti egység neve
A hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlójának átruházása esetén a ténylegesen eljáró neve,
az eljáró szervezeti egység illetékességi területe
A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és időpont
A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
* A hatósági ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok.
II. 4. Közszolgáltatások
Költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
II. 5. Nyilvántartások
A hivatal és az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az 1992. évi LXIII. törvény 28. § (1) szerint azonosító adatai; a hivatal
alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.
II. 6. Döntéshozatal, ülések
A képviselő-testület, bizottságok döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés)
módja, eljárási szabályai, a képviselő-testület, bizottságok üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései,
ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt a jogszabály nem
korlátozza.
II. 7. Előterjesztések
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása.
II. 8. Pályázatok
Az önkormányzat, illetve a hivatal által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.
II. 9. Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége (cím, telefon-, faxszám, elektronikus levélcím), s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy
információs jogokkal foglalkozó személy neve.
II. 10. Különös és egyedi közzétételi lista
III. Gazdálkodási adatok
III. 1. 1. Éves költségvetés
Az önkormányzat éves költségvetése.
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése.
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése.
III. 1. 2. Számviteli beszámoló
Az önkormányzat számviteli törvény szerinti beszámolója.
Az Önkormányzat számviteli törvény szerinti beszámolója.
III. 1. 3. A költségvetés végrehajtása
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal -
készített beszámolói.
III. 2. A foglalkoztatottak
A hivatalnál foglalkoztatottak létszáma, és a személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok A vezetők és a vezető
tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és
átlagos mértéke
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
III. 3. Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetésből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatok.
III. 4. Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adására vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a
szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.
III. 5. Koncessziók
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
III. 6. Egyéb kifizetések
Ságvár Község Önkormányzata
Látogatóink száma: